Vårdnadshavare

Ansökan till skolan


Montessoriskolan Globen är en friskola, vilket innebär att skolan drivs med kommunala medel, så kallad skolpeng. Skolan upprättar och ansvarar för sin egen budget, dvs är en egen resultatenhet oberoende av kommunen.

Skolan har inga terminsavgifter, men det kostar 400 kr om året per familj att vara medlem i föreningen Alingsås Montessoriskola Globen. Medlemsavgiften påverkar inte elevens möjlighet att delta i undervisningen eller att vara inskriven vid Montessoriskolan GlobenVi är en icke-vinstdrivande skola, vilket innebär att alla pengar som kommer in sätts in i skolan i form av ombyggnationer, uppdatering av inne- och utemiljön och dylikt.

Intagning till Montessoriskolan Globen sker till förskoleklass samt årskurs 6. Övriga årskullar fylls på så fort någon plats blir ledig. Om du vill att ditt barn skall börja på Globen skall du fylla i en anmälningsblankett som du finner nedan. Ta god tid på dig att fylla i blanketten så noga du kan innan du skickar den till oss. Ju mer information vi får om ditt barn desto bättre service kan vi erbjuda. Observera att ev. ändringar i adressuppgifter INTE uppdateras per automatik, utan dessa måste du själv uppdatera din ansökan med.

 A

Välkommen med din ansökan!

 k

Till ansökningsblanketten

Uppdatera redan gjord ansökan

Sjukanmäl ditt barn


SchoolsoftSjukanmälan görs via SchoolSoft varje dag eleven är sjuk.

Medlemsavgift läsåret 2016/2017.

Montessoriskolan Globen är en ideell förening och enligt stadgarna ska medlemsavgift betalas per verksamhetsår och familj. Medlemsavgiften för läsåret 2016/2017 är 400 kr.En faktura kommer att skickas ut i november och skall betalas senast den 2016-12-31.

Vid frågor kontakta Anna Hult anna.hult@globen.nu

Medlemsavgiften påverkar inte elevens möjlighet att delta i undervisningen eller att vara inskriven vid Montessoriskolan Globen. Alla pengar sätts in i skolverksamheten.

Inloggning till Schoolsoft


Vi använder oss av systemet SchoolSoft för publicering av nyheter om skolan, information om ditt barn och dennes klass. Det är även på SchoolSoft man sjukanmäler sitt barn. Sjukanmälan ska göras för varje dag ditt barn är sjukt.

Inloggningsuppgifter till SchoolSoft får samtliga vårdnadshavare vid skolstart.

Har du tappat bort ditt användarnamn eller glömt ditt lösenord?
Kontakta Matilda Boberg på matilda.boberg@globen.nu

Tryck på bilden för att logga in på Schoolsoft!

 Schoolsoft

Fritidsinformation

Barnen har sina saker i hallarna, se till att barnen har extrakläder, regnkläder och stövlar. På varje plats kommer vi att ställa en låda att ha extrakläder i. OBS!! Namna ert barns kläder inklusive skor. Kläderna hamnar nämligen ofta på lite olika ställen och det underlättar för er och oss om det finns namn i kläderna så de kommer tillbaka till rätt person.

 

Hjälp barnen att hålla ordning på sina plaster, att kläderna hänger ordentligt och att det inte ligger saker kvar på golvet, för att underlätta för våra städerskor. Barnen går på en av tre avdelningar.

 

  • F1A och F-klassen i F1C går på fritids Röd.
  • F1B och 1:orna i F1C går på fritids Blå.
  • På fritids Gul går barnen i klass 2-5 och de är på övervåningen.

 

OBS! Vill ni meddela personalen på fritids något via schoolsoft, mail eller telefon, tänk på att skicka till den/de som arbetar på ert barns avdelning! Ibland får ni SMS skickat via schoolsoft, eller från ”Fritidsfröken”, dessa går inte att svara på.

 

OBS! När ert barn går hem är det mycket viktigt att barnet tar i hand och säger hejdå, om möjligt till någon på barnets avdelning. Om ett barn lämnat skolan utan att ha sagt hej då kontaktas vårdnadshavare och om dessa inte nås, polisen.

 

Gör gärna upp med kamrater om lek dagen innan, inte vid hämtning. Fritidspersonalen har inte möjlighet att leta telefonnummer till andra föräldrar.

 

Utflykter med fritids meddelas via Schoolsoft och en lapp i varje hall sätts dessutom upp med information om var vi i så fall är. Vi meddelar även administratör som har information om när, vilka och vart vi gör vår utflykt.
Vi har alltid med oss fritidstelefonen där ni kan nå oss. Om barnen behöver ha med sig något speciellt på utflykterna, eller om vi gör ett längre äventyr, meddelas detta i god tid via Schoolsoft.

 

Kontakt

Gul fritids: 0704171134
Röd & Blå Fritids: 0704171111

 

Vi är ute mycket på fritids Globen, så kläder efter väder är ett måste!

Vi ser fram emot ett härligt år på fritids!

/Fritidspersonalen

 

 

Fritidsavgifter


Fr.o.m läsåret 2015/2016 skickas en faktura på fritidsavgiften ut varje månad. Avgiften debiteras en månad i förväg. Montessoriskolan Globen tillämpar maxtaxa när det gäller avgift för fritidsverksamheten. Maxtaxa innebär att fritidsavgift betalas under årets alla månader och att avgiften räknas ut enligt nedanstående uppställning. Högsta bruttoinkomst (inkomst före skatt) per månad som avgift räknas på är 42 000 kr.

 


Maxtaxa: Barn 1:  840 kr eller max 2 % av familjens samlade bruttoinkomst per månad. Barn 2:  420 kr eller max 1 % av familjens samlade bruttoinkomst per månad. Barn 3 : 420 kr eller max 1 % av familjens samlade bruttoinkomst per månad.

 


Som barn 1 räknas det yngsta barnet oavsett vilken verksamhet det finns i, kommunal eller friskola, förskola eller fritidsverksamhet. Det är viktigt att ni anmäler om det finns yngre syskon i annan verksamhet, tex förskola, familjedaghet etc., annars räknas det barn som finns på Montessoriskolan Globens fritids automatiskt som barn 1 och debiteras den högsta avgiften.

Vid gemensam vårdnad och växelvist boende räknas avgiften ut på båda hushållens bruttoinkomst. Fritidsavgiften betalas i förskott. T ex skall februari månads avgift betalas innan 31 januari.

Fritidsavgiften betalas till Bg 5333 – 0890.
Obetalda fritidsavgifter kommer efter påminnelse att skickas till inkasso.

I de fall då reducerad maxtaxa skall utgå på grund av inkomst som understiger 42 000 kr skall en inkomstuppgift fyllas i och lämnas till Anna Hult i Röda huset. Glöm inte att bifoga kopia av lönespecifikation, försäkringsbesked etc. som styrker den anmälda inkomsten. Om inskomsten ändras är förälder/vårdnadshavare skyldig att omgående anmäla detta till skolan för att rätt fritidsavgift skall debiteras. Blankett för detta finner du på SchoolSoft under ”Filer & länkar”.

Blanketter


Ansökan om ledighet

Om ditt barn skall vara ledig måste du lämna in en ansökan om ledighet senast två veckor före det att ledigheten skall påbörjas.

Som förälder/vårdnadshavare ansvarar du för att ditt barn läser igen de avsnitt och gör de uppgifter som gruppen gjort under ledigheten. Eleven tar själv kontakt med sina respektive lärare om vad som skall inhämtas. Som förälder ser du till att detta sker.

Mentorn har rätt att bevilja 3 dagars ledighet per läsår, rektor beviljar dag 4 till och med dag 10. Ledighet utöver 10 dagar beviljas ej. Inga ledigheter beviljas vid luciafirande, ensemblekonsert och skolavslutning.

Till ledighetsansökan


Specialkost & rapportblanketter

Om ditt barn inte tål viss mat behöver du fylla i ett dokument där det finns specificerat vad barnet inte kan äta och lämna till skolsköterskan. Nedan hittar du det dokument som skall lämnas in till skolan.

Om det hänt något på skolan som påverkat ditt barns hälsa (specialkost/allergisk reaktion) vill vi att du skriver en rapport om detta. Rapporten hittar du nedan.

Specifikation av specialkost.

Rapport av händelse som påverkar hälsan.


Egenvård

Om någon elev på skolan medicinerar ska egenvårds-blanketten fyllas i och lämnas till läraren.

Blankett för ifyllnad om Egenvårdsplanering.

Information om skolverkets egenvårdsplanering.

 


Bilintyg

Vid utflykter och andra aktiviteter åker vi ofta bil. För att veta vem eleven kan åka bil med behöver vi ett bilintyg. Detta fylls i och lämnas till mentor. Bilintyg hittar du här.

 


Ansökningsblankett datanät

Alla våra större elever har en egen inloggning till skolans datanät. För att få en sådan behöver elev och målsman skriva under en ansökningsblankett. Ansökningsblanketten hittar du här.

 


Fritidsblanketter

Här hittar du de blanketter som gäller skolans fritidsverksamhet. Varje blankett öppnas i ett nytt fönster då du klickar på respektive länk nedan.

Anmälningsblankett fritidsverksamhet och ändring av inkomstuppgift

Ansökan delad faktura

Uppsägning av fritidsplats

 


Klagomål

Har du klagomål, beröm, frågor, idéer eller förslag som gäller Montessoriskolan Globens verksamhet? Då är vi intresserade av att få ta del av dem! Enklast skickar du in dina synpunkter genom att skriva ut och skicka in blanketten som finns här på sidan. Vanligt brev, e-post eller per telefon går också bra. Uppgifterna kommer att behandlas i enlighet med personuppgiftslagens (PUL) bestämmelser. En synpunkt är en offentlig handling och vem som helst har rätt att ta del av en offentlig handling om den inte är sekretessbelagd.
Klagansrutiner mall för Globen 2012 Synpunkter nedtecknade

Föräldrasamverkan


Skolan drivs av Alingsås Montessoriskola Globen, som är en ideell förening med en föräldrastyrelse.
Föreningens stadgar hittar du här (öppnas i nytt fönster).

Engagemang och ideellt arbete från föräldrarna är en förutsättning för verksamheten. Föräldrarna hjälper till på olika sätt. Detta är en nödvändighet för att verksamheten skall kunna fungera, men det är också ett bra tillfälle att lära känna varandra. Man får dessutom inblick i skolans arbete och möjligheter att påverka utvecklingen och bidra med egna erfarenheter. I varje lag utses klassföräldrar. Deras insats är betydelsefull för det arbete som föräldrarna gör på skolan. Nedan hittar du ytterligare information för klassföräldrar och övriga föräldrar på skolan.

Handlingsplan mot diskriminering

och annan kränkande behandling


Alla elever på Montessoriskolan Globen skall gå till skolan med glädje, känna trygghet, må väl och vara respekterad för den man är och kunna få utveckla sin dröm. För att uppnå detta mål skall vi vuxna på Globen med kunskap, omsorg och engagemang förebygga kränkningar ,skapa trygghet och studiero. Detta genom att vara tydliga vuxenförebilder som sätter klara och kända gränser och som omedelbart agerar när vi får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för trakasserier, diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller annan kränkande behandling.

Montessoriskolan Globens handlingsplan:
Likabehandlingsplan 2016-2017

Trivselledarprogrammet trivselledare Globen deltar i trivselledarprogrammet from 2015. Med Trivselprogrammet lägger vänliga och respektfulla trivselledare i årskurs 3-9 tillrätta för ökad aktivitet på rasterna. Sedan hösten 2013 använder sig cirka 145 skolor i Sverige sig av  Trivselprogrammet. I Norge är ungefär 900 skolor med i Trivselprogrammet. Programmet är representerat i Norges alla län och i mer än 170 kommuner.