Vårdnadshavare

Ansökan till skolan


Montessoriskolan Globen är en friskola, vilket innebär att skolan drivs med kommunala medel, så kallad skolpeng. Skolan upprättar och ansvarar för sin egen budget, dvs är en egen resultatenhet oberoende av kommunen.

Skolan har inga terminsavgifter, men det kostar 400 kr om året per familj att vara medlem i föreningen Alingsås Montessoriskola Globen. Medlemsavgiften påverkar inte elevens möjlighet att delta i undervisningen eller att vara inskriven vid Montessoriskolan GlobenVi är en icke-vinstdrivande skola, vilket innebär att alla pengar som kommer in sätts in i skolan i form av ombyggnationer, uppdatering av inne- och utemiljön och dylikt.

Intagning till Montessoriskolan Globen sker till förskoleklass samt årskurs 6. Övriga årskullar fylls på så fort någon plats blir ledig. Om du vill att ditt barn skall börja på Globen skall du fylla i en anmälningsblankett som du finner nedan. Ta god tid på dig att fylla i blanketten så noga du kan innan du skickar den till oss. Ju mer information vi får om ditt barn desto bättre service kan vi erbjuda. Observera att ev. ändringar i adressuppgifter INTE uppdateras per automatik, utan dessa måste du själv uppdatera din ansökan med.

 A

Välkommen med din ansökan på menyn längst upp på sidan .

 k

Medlemsavgift 2017-2018


 Montessoriskolan Globen är en ideell förening och enligt stadgarna ska medlemsavgift betalas per verksamhetsår och familj. Medlemsavgiften för läsåret 2018/2018 är 400 kr.En faktura kommer att skickas ut i november och skall betalas senast den 2018-12-31.

Vid frågor kontakta Marie Söhrman.

Medlemsavgiften påverkar inte elevens möjlighet att delta i undervisningen eller att vara inskriven vid Montessoriskolan Globen.  Att vara medlem i föreningen är frivilligt.

Alla pengar sätts in i skolverksamheten.

Inloggning till Schoolsoft


Vi använder oss av systemet SchoolSoft för publicering av nyheter om skolan, information om ditt barn och dennes klass. Det är även på SchoolSoft man sjukanmäler sitt barn. Sjukanmälan ska göras för varje dag ditt barn är sjukt.

Inloggningsuppgifter till SchoolSoft får samtliga vårdnadshavare vid skolstart.

Har du tappat bort ditt användarnamn eller glömt ditt lösenord?
Kontakta Marie Söhrman.

Föräldrasamverkan


Skolan drivs av Alingsås Montessoriskola Globen, som är en ideell förening med en föräldrastyrelse.

Engagemang och ideellt arbete från föräldrarna är en förutsättning för verksamheten. Föräldrarna hjälper till på olika sätt. Detta är en nödvändighet för att verksamheten skall kunna fungera, men det är också ett bra tillfälle att lära känna varandra. Man får dessutom inblick i skolans arbete och möjligheter att påverka utvecklingen och bidra med egna erfarenheter. I varje lag utses klassföräldrar. Deras insats är betydelsefull för det arbete som föräldrarna gör på skolan.

Handlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling


Alla elever på Montessoriskolan Globen skall gå till skolan med glädje, känna trygghet, må väl och vara respekterad för den man är och kunna få utveckla sin dröm. För att uppnå detta mål skall vi vuxna på Globen med kunskap, omsorg och engagemang förebygga kränkningar ,skapa trygghet och studiero. Detta genom att vara tydliga vuxenförebilder som sätter klara och kända gränser och som omedelbart agerar när vi får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för trakasserier, diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller annan kränkande behandling.

Trivselledarprogrammet


Globen deltar i trivselledarprogrammet from 2015. Med Trivselprogrammet lägger vänliga och respektfulla trivselledare i årskurs 3-9 tillrätta för ökad aktivitet på rasterna. Sedan hösten 2013 använder sig cirka 145 skolor i Sverige sig av  Trivselprogrammet. I Norge är ungefär 900 skolor med i Trivselprogrammet. Programmet är representerat i Norges alla län och i mer än 170 kommuner.

Sjukanmäl ditt barn


Sjukanmälan görs via Schoolsoft varje dag eleven är sjuk.

Fritidsinformation

Fritidshemmets uppgift är att komplettera förskoleklassen och skolan och att göra det möjligt för föräldrar att förena föräldraskap med arbete eller studier. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande, erbjuda dem en meningsfull fritid, främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

 

ÖPPETTIDER

Måndag-torsdag 7:00-17:30

Fredag 7:00-17:00

 

FRITIDSAVDELNINGAR

Vi har tre fritidsavdelningar på skolan, Rött och Blått på nedervåningen och Gult på övervåningen.

Rött fritids innefattar hela F1:A samt halva F1:C.

Blått fritids innefattar hela F1:B samt halva F1:C.

Gult fritids är för alla barn i åk 2-5. Dessa barn är indelade i tre grupper.

 

KONTAKT

Via Schoolsoft kan ni skicka meddelande direkt till den personal som jobbar på ert barns fritidsavdelning. Under fritidstiden är vi även tillgängliga på telefon, och vi har en telefon på varje våning. Gult fritids 0704-171134. Rött och Blått fritids 0704-171111.

 

BARNETS FRITIDSTIDER

På Schoolsoft fyller ni i ert barns fritidstider. Där går det även att skriva i en kommentar i kommentarsfältet, om ert barn t.ex hämtas av någon annan någon dag, får gå hem själv o.s.v.

Inför loven är det viktigt att ni skriver in barnets tider senast nedanstående deadlines. Detta för att vi ska kunna ha rätt antal personal, samt kunna beställa rätt mängd mat. När ni skrivit in gällande tid, så skriver ni även ”lovtid” i kommentarsfältet. Om ert barn ska vara ledigt tar ni bort tiderna för den dagen, och skriver ”ledig” i kommentarsfältet.

Behöver ni göra ändringar i tiderna efter deadline ber vi er göra oss uppmärksamma på detta genom att skicka ett meddelande på Schoolsoft. (Använd inte Frånvaroanmälan när det gäller fritids. Denna funktion gäller endast skoltid.)

 

DEADLINES:

Sommarlov: senast 14 maj

Obs! Följande datum har fritids stängt:

Höstterminen -17: 30 okt

Vårterminen -18: 8 jan, 18 juni

Sommarstängt v28-31

 

RUTINER

Kl 7:00 öppnar morgonfritids upp dörren till ”röd” hall, på nedervåningen. Elever som inte har sin plats på nedervåningen går inte upp, utan lägger sina saker på bänken i hallen. Barnet går in och tar personalen i hand och vi säger god morgon. Vi serverar ingen frukost, men om man vill får man gärna ha med egen frukost och äta i klassrummet. Från 7:30 finns det även personal ute på skolgården. Vid 7:40 går alla barn ut. . 07:50 kan barnen gå in och hänga av sig, för sedan vara ute tills klockan ringer.

När skoldagen slutar och Fritids tar vid, har vi samling i respektive klass/grupp då vi gör ett upprop, samt ger information om eftermiddagen.

Vi äter mellanmål 14:30 – 15.00. Vi ber er att i möjligaste mån undvika att hämta under mellanmålet.

Ca 16:30 slår vi ihop de olika avdelningarna, och all verksamhet flyttar ner till nedervåningen.

När man går hem på eftermiddagen är det viktigt att barnet tar personalen i hand (i första hand personal från sin avdelning) och säger hejdå. Detta för att vi ska veta vilka barn vi har på plats. Om barnet lämnat skolan utan att säga hejdå kontaktar vi vårdnadshavare. Innan man går hem så snyggar man också till på sin plats i hallen, och ser till att inget står på golvet. Ta även en titt i torkskåpet om det känns aktuellt!

Kläder efter väder är det viktigt att alla barn har, då vi är ute mycket. Regnkläder och stövlar behöver finnas på skolan! Se till att det också finns ombyteskläder i lådan i hallen. OBS! Märk alla kläder och skor med för- och efternamn! Kläder utan namn läggs i lådor i hallarna. Dock hamnar ofta dessa kläder i fel hall, så om det är något ni inte hittar så titta i övriga hallar. Varje termin skänker vi bort flera sopsäckar med kläder som ingen känns vid!

Om vi gör några utflykter med fritids så informerar vi om detta via Schoolsoft, samt via infotavlor i hallarna. Vi har då fritidstelefonen med oss. Om barnen behöver ha något speciellt med sig, eller om vi ger oss iväg på några större äventyr, så meddelas detta i god tid via Schoolsoft.

 

ANSÖKAN OCH UPPSÄGNING

För att ansöka om plats på fritids fyller ni i avsedd blankett och lämnar in på expeditionen. Även när ni ska säga upp er fritidsplats så fyller ni i avsedd blankett och lämnar in på expeditionen. Uppsägningstiden är två månader. Blanketterna hittar ni på Schoolsoft under ”Filer och länkar”.

 

Fritidsavgifter


Fr.o.m läsåret 2015/2016 skickas en faktura på fritidsavgiften ut varje månad. Avgiften debiteras en månad i förväg. Montessoriskolan Globen tillämpar maxtaxa när det gäller avgift för fritidsverksamheten. Maxtaxa innebär att fritidsavgift betalas under årets alla månader och att avgiften räknas ut enligt nedanstående uppställning. Högsta bruttoinkomst (inkomst före skatt) per månad som avgift räknas på är 46 080 kr från och med 2018-08-01


Maxtaxa: Barn 1:  922 kr eller max 2 % av familjens samlade bruttoinkomst per månad. Barn 2:  461 kr eller max 1 % av familjens samlade bruttoinkomst per månad. Barn 3 : 461 kr eller max 1 % av familjens samlade bruttoinkomst per månad.


Som barn 1 räknas det yngsta barnet oavsett vilken verksamhet det finns i, kommunal eller friskola, förskola eller fritidsverksamhet. Det är viktigt att ni anmäler om det finns yngre syskon i annan verksamhet, tex förskola, familjedaghet etc., annars räknas det barn som finns på Montessoriskolan Globens fritids automatiskt som barn 1 och debiteras den högsta avgiften.

Vid gemensam vårdnad och växelvist boende räknas avgiften ut på båda hushållens bruttoinkomst. Fritidsavgiften betalas i förskott. T ex skall februari månads avgift betalas innan 31 januari.

Fritidsavgiften betalas till Bg 5333 – 0890.
Obetalda fritidsavgifter kommer efter påminnelse att skickas till inkasso.

I de fall då reducerad maxtaxa skall utgå på grund av inkomst som understiger 46 080 kr skall en inkomstuppgift fyllas i och lämnas till Marie Söhrman i Röda huset. Glöm inte att bifoga kopia av lönespecifikation, försäkringsbesked etc. som styrker den anmälda inkomsten. Om inkomsten ändras är förälder/vårdnadshavare skyldig att omgående anmäla detta till skolan för att rätt fritidsavgift skall debiteras. Blankett för detta finner du på SchoolSoft under ”Filer & länkar”.

Blanketter


 Ansökan om ledighet

Om ditt barn skall vara ledig måste du lämna in en ansökan om ledighet senast två veckor före det att ledigheten skall påbörjas.

Som förälder/vårdnadshavare ansvarar du för att ditt barn läser igen de avsnitt och gör de uppgifter som gruppen gjort under ledigheten. Eleven tar själv kontakt med sina respektive lärare om vad som skall inhämtas. Som förälder ser du till att detta sker.

Mentorn har rätt att bevilja 3 dagars ledighet per läsår, rektor beviljar dag 4 till och med dag 10. Ledighet utöver 10 dagar beviljas ej. Inga ledigheter beviljas vid luciafirande, ensemblekonsert och skolavslutning. Blankett

 

Specialkost & rapportblanketter

Om ditt barn inte tål viss mat behöver du fylla i ett dokument där det finns specificerat vad barnet inte kan äta och lämna till skolsköterskan. Nedan hittar du det dokument som skall lämnas in till skolan.

Om det hänt något på skolan som påverkat ditt barns hälsa (specialkost/allergisk reaktion) vill vi att du skriver en rapport om detta. Rapporten hittar du nedan.

Specifikation av .

av händelse som påverkar hälsan.

 

Egenvård

Om någon elev på skolan medicinerar ska egenvårds-blanketten fyllas i och lämnas till läraren.

Blankett för ifyllnad om .

Information om .

 

Bilintyg

Vid utflykter och andra aktiviteter åker vi ofta bil. För att veta vem eleven kan åka bil med behöver vi ett bilintyg. Detta fylls i och lämnas till mentor. Bilintyg

 

Ansökningsblankett datanät

Alla våra större elever har en egen inloggning till skolans datanät. För att få en sådan behöver elev och målsman skriva under en ansökningsblankett. Ansökningsblanketten

 

Fritidsblanketter

Här hittar du de blanketter som gäller skolans fritidsverksamhet. Varje blankett öppnas i ett nytt fönster då du klickar på respektive länk nedan.

 

Klagomål

Har du klagomål, beröm, frågor, idéer eller förslag som gäller Montessoriskolan Globens verksamhet? Då är vi intresserade av att få ta del av dem! Enklast skickar du in dina synpunkter genom att skriva ut och skicka in blanketten som finns här på sidan. Vanligt brev, e-post eller per telefon går också bra. Uppgifterna kommer att behandlas i enlighet med personuppgiftslagens (PUL) bestämmelser. En synpunkt är en offentlig handling och vem som helst har rätt att ta del av en offentlig handling om den inte är sekretessbelagd.