Globen i snö
IMG_0136

Montessoriskolan Globen

Vi är en trivsam skola med engagerad personal. Vi arbetar i en trevlig atmosfär där vi genom hög kompetens och kvalitet skapar glädje, samhörighet och trygghet. Hos oss trivs både våra ca 400 elever och personal gott. Vi är miljödiplomerade, drivs av en föräldraförening och har verksamhet för barn från 6 upp till 16 år samt fritids för de yngre. Vi arbetar åldersintegrerat till och med årskurs 3. Vi finns i två byggnader, Röda huset på Bollvägen 9, för de yngre barnen, och Gula huset på Kolavägen 2, för de äldre. Från årskurs 6 har våra elever möjlighet att välja musikprofil.

 

Montessoriskolan Globen


Montessoriskolan Globen skall driva skola och fritidsverksamhet för barn i åldrarna 6 – 16 år, boende i Alingsås kommun med omnejd. Genom hög kompetens, kvalitet och montessoripedagogik skapar vi glädje, samhörighet och trygghet. Detta leder till att våra elever utvecklar god självkänsla, känner arbetsglädje och växer till fria, självständiga individer med goda kunskaper och hög social kompetens.

 

Vår pedagogiska inriktning


Vi är en grundskola (skolår 1 – 9) med montessoripedagogik, vilket innebär att våra elever arbetar enligt Maria Montessoris tankar och idéer. Maria Montessori såg barnet som nyfiket och ivrigt att lära sig och att olika intressen varierar med ålder och mognad. Hon såg även att barnets intressen alltid följde ett givet mönster och att barnet är speciellt mottagligt för olika slags kunskap under vissa perioder som Maria Montessori kallade ”känsliga perioder”. Genom att låta barnets intresse styra tas dess spontana arbetslust bäst tillvara. Barnet utvecklar då hög koncentrationsförmåga. Förutsättningen för detta är friheten att själv välja aktivitet och att få arbeta ostört i egen takt. Målet är självständiga, harmoniska människor, som fått utvecklas i sin egen takt efter sin förmåga. Det pedagogiska material , som Maria Montessori utarbetade är en hjälp att nå målet. Hennes material bygger på barnets förmåga till självverksamhet och självuppfostran. Barnet arbetar ensamt, parvis eller i grupp. Det planerar och väljer självt sitt arbete under passen eget arbete . Barnet lär sig att ta ansvar för att täcka in alla områden. Friheten förutsätter att alla visar hänsyn. Eftersom varje barn arbetar för sin egen skull blir disciplinproblemen små. Barnet arbetar i sin egen takt utifrån sitt speciella intresse och behov. Samarbetet barnen emellan uppmuntras parallellt med det individuella arbetet. Barngruppen är helt åldersblandad till och med årskurs 3 och i delar av undervisningen till och med årskurs 9. På dessa sätt undviker man konkurrens och tävlingsmentalitet.

 

Skolans vision


Vi tror på en F-9 skola där glädje, motivation, kunskapstörst och ett öppet klimat råder. Utifrån ett holistiskt och ämnesövergripande perspektiv arbetar Globen för att skapa självständiga, harmoniska och tillåtande människor. Här får alla utveckla sina förmågor och känna sig sedda, hörda och förstådda. Det är i ett sådant skolklimat vi utvecklas optimalt till goda världsmedborgare.

 

Globenandan


Respektera dig själv

Ta dig själv och ditt skolarbete på allvar.

Respektera andra

Bemöt dina medmänniskor på ett artigt, rättvist och uppriktigt sätt.

Respektera miljön

Var rädd om dina, andras och våra gemensamma saker.

 

Våra pedagogiska mål


•  Våra elever skall bli harmoniska människor som känner personlig trygghet och har god självkänsla och självtillit.

•  Våra elever skall bli kreativa hela människor som kan ta initiativ och ansvar och som kan arbeta självständigt och lösa problem. Dessutom vill vi att våra elever skall få uppleva olika uttryck för kunskaper och kunna känna glädje och stimulans såväl från intellektuellt skapande som praktiskt estetiskt.

•  Våra elever skall få en demokratisk samhällssyn och medinflytande och ta ansvar för den praktiska verksamheten och sitt eget lärande.

•  Våra elever skall komma ut i livet med kunskaper som gör att de kan leva sig in i och förstå andra människor och kulturer, känna till förutsättningar för en god miljö och hälsa och verka för jämställdhet mellan kvinnor och män.

•  Skolan och föräldrarna skall ha ett gemensamt ansvar för barnets utveckling. Föräldrarna skall känna att de alltid är välkomna till skolan och att de kan påverka arbetet och att deras erfarenheter tas tillvara och synpunkter beaktas.

•  Alla elever skall gå till skolan med glädje, känna trygghet och må väl.

•  Våra elever skall alla få den hjälp och det stöd de behöver för att uppnå de mål som skolan och LGR11 ställer. Detta gäller även elever med komplicerad inlärning som läs- och skrivsvårigheter, hörselsvårigheter, synsvårigheter, talsvårigheter eller andra svårigheter (t.ex. elever som har tillfälliga anpassningssvårigheter eller är svagpresterande).

 

EQ på vår skola


EQ betyder känslomässig intelligens och handlar om att ”förstå vad man känner när man känner det”, vare sig det är trevligt eller inte. Vi vill att våra elever skall få hjälp med impulskontroll, att hantera ilska och träna sig på att skapa kreativa lösningar på sociala problem. Detta arbete leder till färre olösta konflikter, mindre mobbning och mindre fysiskt och psykiskt våld. Arbetet skapar också en bättre inlärningsmiljö och lyfter fram och förstärker de positiva sidorna hos eleverna. En persons EQ kan utvecklas hela livet. På Globen har vi arbetet med EQ under flera år. De olika steg som vi arbetar med är: – att kunna identifiera vad man känner – att kunna identifiera vad andra känner och se på vilka sätt andra uttrycker vad de känner – att ta ansvar för vad man känner – att kunna kommuncera vad man känner – konfliktlösning Dessa fem steg utgör den trappa som Bodil Wennberg, psykolog, har utarbetat som grund för det arbetsmaterial hon har satt ihop. Det finns olika material för olika åldrar. Vi har märkt en utveckling hos våra elever som visar sig i att de har respekt för varandra, är tryggare i skolan, de vågar uttrycka sina åsikter, de lär sig at ge och få uppmuntran och de lyckas väl i sitt skolarbete. Vi är övertygade om att det är vårt EQ-arbete som gett resultat. För den intresserade rekommenderar vi följande böcker: ”Känslans intelligens” av Daniel Goleman, ”EQ för föräldrar” av John Gottman och ”EQ på svenska” av Bodil Wennberg

Läsårstider 2019/2020

Höstterminen startar tisdag 20 augusti

Höstlovet är vecka 44 (måndag 28/10 – fredag 1/11)

Höstterminen slutar torsdag 19 december

 

Vårterminen startar onsdag 8 januari

Sportlovet är vecka 7 (måndag 10/2 – fredag 14/2)

Påsklovet är vecka 15 (måndag 6/4 – torsdag 9/4)

Vårterminen slutar fredag 12 juni

 

Övriga lov- och studiedagar:

Torsdag 26/9

Tisdag 17/3

Onsdag 20/5

Fredag 22/5

Under ovanstående lov- och studiedagar håller fritids öppet.

 

Fritids har stängt:

Måndag 12/8

Måndag 28/10

Tisdag 7/1

Måndag 15/6

Sommarstängt vecka 28-31

Ansökan om ledighet

Om ditt barn skall vara ledig måste du lämna in en ansökan om ledighet senast två veckor före det att ledigheten skall påbörjas.

Som förälder/vårdnadshavare ansvarar du för att ditt barn läser igen de avsnitt och gör de uppgifter som gruppen gjort under ledigheten. Eleven tar själv kontakt med sina respektive lärare om vad som skall inhämtas. Som förälder ser du till att detta sker.

Mentorn har rätt att bevilja 3 dagars ledighet per läsår, rektor beviljar dag 4 till och med dag 10. Ledighet utöver 10 dagar beviljas ej.

Till ledighetsansökan (öppnas i nytt fönster)